NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (Consumer FAQs)

English    Español    中文

Dù mua tại tiệm hay trên mạng, người tiêu thụ ngày nay có thể cảm thấy ngợp người và có nhiều mối lo ngại khác nhau. Dưới đây là một vài thí dụ về các thắc mắc quý vị có thể đang có. Nếu quý vị muốn thảo luận về một vấn đề cụ thể về người tiêu thụ, xin cứ tự nhiên gửi email cho chúng tôi tại  [email protected]  hoặc gọi số (408) 792-2880.


  California's Car Buyer's Bill of Rights (Các Quyền Của Người Mua Xe của California) quy định là không có thời gian hủy bỏ khi mua xe mới. Hợp đồng xe mới có hiệu lực ngay khi người bán và người mua ký hợp đồng. Khi mua xe cũ, người tiêu thụ có thể mua quyền trả lại xe đó trong vòng 2 ngày. Phí tổn của khoản bảo vệ thêm này tùy theo giá chiếc xe.​


  Không. Luật không bắt người bán nhận lại những món đã bán trừ phi những món đó hư hỏng. Tuy nhiên, luật California đòi hỏi những nhà bán lẻ phải thông báo cho người tiêu thụ về chính sách hoàn lại tiền của họ. Một số công ty có thể giới hạn việc đổi hàng khác hoặc trả lại để lấy tín dụng hoặc hoàn lại tiền cho tất cả, hoặc một số sản phẩm. Một số có thể hoàn toàn không cho phép đổi hàng khác hoặc trả lại để lấy tín dụng hoặc hoàn lại tiền. Nhưng dù là có giới hạn gì thì cũng phải công bố cho mọi người nhìn thấy rõ ràng. Trước khi mua, hãy xem chính sách của cửa tiệm. ​


  Thợ máy phải được quý vị ưng thuận cho bất cứ công việc sửa chữa nào không ghi trong bản ước tính; quý vị có thể được thông báo bằng điện thoại, fax hoặc email. Theo luật thì thợ máy không được phép tính tiền quý vị nhiều hơn số ghi trong bản ước tính nếu không có phép của quý vị.


  Đây rõ ràng là dấu hiệu lừa đảo. Đừng gửi tiền.


  Quý vị có thể tranh cãi về phúc trình đó với cả cơ quan phúc trình tín dụng (CRA) và thương nghiệp cung cấp chi tiết không chính xác. Quý vị có thể tranh cãi trên mạng, trên website của CRA đó, hoặc bằng thư, tốt hơn là nên gửi bằng thư được chứng nhận. CRA đó phải điều tra về sai lầm đó trong vòng 30 ngày.


  Thương nhân bị cấm tính thêm lệ phí, còn được gọi là phụ phí, khi có người trả tiền bằng thẻ tín dụng. Nhưng thương nhân có thể bớt tiền nếu quý vị trả bằng tiền mặt.


  Luật đòi hỏi cửa hàng phải tính quý vị giá thấp nhất giữa giá quảng cáo hoặc giá ghi trên bất cứ món hàng nào rọi giá tính tiền khi quý vị mua. Quý vị nên cho cửa hàng biết giá khác biệt đó để họ có thể điều chỉnh. Nếu vẫn không giải quyết vấn đề, hãy liên lạc với văn phòng Cân Đo của Quận Hạt Santa Clara để trình báo vấn đề sai lầm của máy rọi. 


  Nhân viên đại lý du lịch tại California phải ghi danh với cả Attorney General's Office (Văn Phòng Tổng Chưởng Lý) và California Travel Consumer Restitution Fund (Quỹ Bồi Thường Hoàn Nguyên cho Người Tiêu Thụ Du Lịch California). Bản sao giấy ghi danh phải được dán tại chỗ khách hàng dễ nhìn thấy và trong tất cả những phần quảng cáo. Nếu có vấn đề với nhân viên đại lý du lịch và những cách sắp xếp du lịch, chỉ có khách hàng của nhân viên đại lý du lịch có ghi danh mới có thể xin bồi thường hoàn nguyên từ Quỹ Bồi Thường Hoàn Nguyên Tiểu Bang.


  Người mua có thể hủy bỏ hầu như bất cứ vụ giao dịch nào của người tiêu thụ trị giá từ $25 trở lên tại nhà của người mua hoặc không giao dịch tại “cơ sở buôn bán thích hợp”, mà không bị phạt hoặc ràng buộc gì cả. Người tiêu thụ phải đưa thông báo bằng văn bản trong vòng ba ngày làm việc sau khi người mua ký hợp đồng. Thông báo về vấn đề hủy bỏ phải được in trong hợp đồng.


  Quý vị có thể ghi thêm số điện thoại nhà và di động của mình miễn phí vào National Do Not Call Registry (Sổ Ghi Những Số Không Được Gọi Đến Toàn Quốc) tại số (888) 382-1222/(866) 290-4236 TTY. Quý vị phải gọi từ số điện thoại mà quý vị muốn ghi danh số đó. 

  ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.