​For release on February 19, 2016   CONTACT:
Terry Harman
Assistant District Attorney
(408) 792-2826   DA'S "JUSTICE FOR ALL" POSTER CONTEST: THE DANGERS OF SOCIAL MEDIA   The Santa Clara County District Attorney's Office is inviting all local high school students to enter a poster contest to raise awareness about the dangers of social media.   First prize in the annual contest has been raised to $1,000, with the winning poster to be prominently used in the District Attorney's awareness campaigns. The second place winner will receive $500, and the third place winner will receive $300.   "Social media has revolutionized the way the world communicates," District Attorney Jeff Rosen said. “But it’s not all hearts and LOLs. Predators and cyberbullies text and email. You can get defrauded by a “friend” on Facebook. Con artists use Craigslist. Let’s all use social media responsibly and watch out for each other.”
  
Entries must be submitted to the District Attorney's Office by Friday, May 6, 2016. Winners will be announced on the District Attorney’s website and Facebook page, Friday, May 27, 2016.  All submissions will be displayed at an upcoming "Justice for All" Art Show at the County of Santa Clara Government Center's breezeway located at 70 West Hedding Street in San Jose. The art show will be open to the public.
Send in your original design to:   Santa Clara County District Attorney's Office
"Justice for All" Award – The Dangers of Social Media Poster Contest
Attn: Terry Harman, Assistant District Attorney
70 West Hedding Street, West Wing
San Jose, CA 95110    

DA'S  CONCURSO  DE CARTELES "JUSTICIA PARA TODOS:"  LOS PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES

  La Fiscalía del Condado de Santa Clara està invitando a todos los estudiantes de la secundaria local para entrar en un concurso de carteles para concienciar sobre los peligros de las redes sociales.   Primer premio en el concurso anual se ha elevado a $1,000, con el cartel ganador utilizado prominente en campañas de sensibilización de la Procuraduría. El ganador del segundo lugar recibirà $500, y el tercer ganador recibirà $300.   "Las redes sociales han revolucionado la manera que el mundo se comunica", dijo el Fiscal Jeff Rosen. "Pero no es todos corazones y LOLs. Depredadores y ciberacosos de texto y correo electrónico. Usted puede ser defraudado por un "amigo" en Facebook. Los estafadores utilizan Craigslist. Vayamos pues todos a usar las redes sociales responsablemente y cuidar el uno al otro.       Las entradas deben presentarse a la Fiscalía del Condado de Santa Clara para el viernes, 06 de Mayo de 2016. Los ganadores se anunciaran en la pàgina web de la Procuraduría y la pàgina de Facebook, el Viernes 27 de Mayo, 2016.  Todas las presentaciones se mostraran en la próxima Muestra de Arte “Justicia Para Todos” en el pasillo del Centro de Gobierno del Condado De Santa Clara localizado en la Calle Hedding Oeste, en San Jose.  La muestra de arte estarà abierta al público.   Mande sus originales a: Santa Clara County District Attorney's Office
"Justice for All" Award – The Dangers of Social Media Poster Contest
Attn: Terry Harman, Assistant District Attorney
70 West Hedding Street, West Wing
San Jose, CA 95110
  • Las reglas del concurso
 ---     CUỘC THI ÁP-PHÍC (POSTER) MỸ THUẬT "CÔNG LÝ CHO TẤT CẢ": NHỮNG NGUY HIỂM CỦA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI   Văn phòng Biện Lý Quận Hạt Santa Clara County thân mời tất cả càc học sinh trung học địa phương tham gia vào một cuộc thi àp-phíc mỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của phương tiện truyền thông xã hội.   Giải nhất trong cuộc thi hàng năm đã được tăng lên đến $1,000, với àp-phíc (poster) thắng giải sẽ được được sử dụng nổi bật trong càc cuộc vận động của Văn Phòng Biện Lý. Người chiến thắng vị trí thứ hai sẽ nhận được $500, và người chiến thắng vị trí thứ ba sẽ nhận được $300.   "Phương tiện truyền thông xã hội đã càch mạng hóa càch thức truyền thông toàn thế giới," Chành Biện Lý Jeff Rosen nói. "Nhưng nó không phải là tất cả những tấm lòng vàng và vui vui hơn. Những kẻ xấu và hành hung trên mạng qua văn bản và điện thư. Bạn có thể bị lừa đảo vỡ nợ bởi một "người bạn" trên Facebook. Bọn lừa đảo nghệ nhân sử dụng Craigslist. Mọi người hãy sử dụng tất cả càc phương tiện truyền thông xã hội một càch có tràch nhiệm và bảo vệ lẫn nhau. "     Càc bản dự thi phải được gửi đến Văn phòng Biện Lý ngày thứ Sàu, ngày 6 Thàng Năm, năm 2016. Những người trúng giải sẽ được công bố trên trang mạng và trang Facebook của Văn Phòng Biện Lý, Thứ Sàu, ngày 27 thàng Năm, năm 2016. Tất cả càc àp-phíc đệ trình sẽ được trưng bày tại buổi triển lãm mỹ thuật "Công lý cho Tất Cả" sắp tới đây tại Trung tâm Chính Quyền của Quận Hạt Santa Clara (Santa Clara County Government Center) tại số 70 West Hedding Street, San Jose. Buổi Triển lãm mỹ thuật sẽ được mở rộng trong toàn công chúng.   Gửi bản thiết kế mỹ thuật gốc của bạn tới:   Santa Clara County District Attorney's Office "Justice for All" Award – The Dangers of Social Media Poster Contest Attn: Terry Harman, Assistant District Attorney 70 West Hedding Street, West Wing San Jose, CA 95110             # # #    

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.