Ban Bảo Vệ Người Tiêu Thụ

English    Español    中文

Ban Bảo Vệ Người Tiêu Thụ có trách nhiệm giải quyết tất cả mọi trường hợp khiếu nại về các thương nghiệp của người tiêu thụ. Ban này có hai ngành: Dịch Vụ Hòa Giải và Thi Hành Luật Pháp. Dịch Vụ Hòa Giải giúp người tiêu thụ giải quyết không chính thức những vụ tranh chấp của họ với các thương nghiệp. Ngành Thi Hành Luật Pháp truy tố những vụ hình sự và dân sự thay mặt cho Người Dân Tiểu Bang California đối với những người hoạt động kinh doanh bất hợp pháp hoặc gian lận.

 

DỊCH VỤ HÒA GIẢI

Nhân viên hòa giải, gồm các thiện nguyện viên, sẵn sàng trợ giúp người tiêu thụ giải quyết những vụ tranh chấp của họ với các thương nghiệp bằng cách đề nghị hòa giải những vụ tranh chấp đó. Nhân viên hòa giải cũng thông tin về những vụ giao dịch của người tiêu thụ bằng cách giải đáp các thắc mắc của công chúng và bằng cách giáo dục người tiêu thụ và thương nghiệp về các quyền và trách nhiệm của họ. Quý vị có thể nộp mẫu khiếu nại cho ban bảo vệ người tiêu thụ trên mạng hoặc in ra, điền và gửi thư cho chúng tôi. Hoặc quý vị có thể gọi số (408) 792-2880 hoặc gửi e-mail cho chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một mẫu khiếu nại.
 

NGÀNH THI HÀNH LUẬT PHÁP

Các luật sư trong Ngành Thi Hành Luật Pháp duyệt xét và đánh giá những vụ khiếu nại do Dịch Vụ Hòa Giải cũng như các cơ quan kiểm soát và công lực tiểu bang và địa phương giới thiệu để quyết định xem có bắt đầu truy tố công cộng một cá nhân hoặc thực thể về những tội kinh doanh bất hợp pháp hay không.
 

SPEAKERS BUREAU (PHÒNG DIỄN GIẢ)

Phòng Diễn Giả của Ban Bảo Vệ Người Tiêu Thụ cung cấp dịch vụ tìm đến giáo dục cho cộng đồng về các đề tài về người tiêu thụ. Muốn sắp xếp để có một diễn giả miễn phí để thảo luận những vấn đề về người tiêu thụ với nhóm cộng đồng hoặc tổ chức của quý vị, xin gọi số 408-792-2880 hoặc gửi e-mail đến [email protected]
 

CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN TRỢ GIÚP CHO NGƯỜI TIÊU THỤ TRÊN INTERNET

Department of Consumer Affairs (Bộ Đặc Trách Người Tiêu Thụ Tiểu Bang) giúp người dân California thành người tiêu thụ thận trọng. Vai trò của họ là bảo vệ công chúng đối với những người kinh doanh chuyên nghiệp mà không có khả năng, không có giấy phép và/hoặc bất lương. Họ có thẩm quyền đối với những ngành nghề có giấy phép hành nghề, kể cả các nhà thầu và thương nghiệp sửa xe.

The Federal Trade Commission (Hội Đồng Mậu Dịch Liên Bang) thi hành nhiều đạo luật của liên bang chống độc quyền và bảo vệ người tiêu thụ. Hội Đồng tìm cách bảo đảm rằng các thị trường trong nước hoạt động cạnh tranh, và mạnh mẽ, có hiệu năng, và không bị các hạn chế vô lý.  Hội Đồng cũng làm việc để nâng cao mức hoạt động trơn tru của thị trường bằng cách loại bỏ các đạo luật và cách hoạt động bất công hoặc lừa dối. Nói chung, các nỗ lực của Hội Đồng là nhắm vào việc chặn đứng các hành động đe dọa đến cơ hội chọn lựa của người tiêu thụ sau khi hiểu rõ vấn đề. FTC có nhiều tin tức về nhiều đề tài gồm cả quảng cáo, tín dụng, sản phẩm và dịch vụ, và đầu tư.

 

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

Consumer Protection Unit
70 W. Hedding St., West Wing 4th Floor
San Jose, CA 95110
Email: [email protected]
Phone: (408) 792-2880

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.