Đơn vị Chống Gian Lận Lừa Đảo Lớn

Đơn vị Chống Gian Lận Lừa Đảo Lớn chịu tràch nhiệm khởi tố càc vụ àn liên quan đến gian lận nghiêm trọng và phức tạp, còn được gọi là Tội àc Cổ Cồn Trắng, với sự tổn thất vượt quà 100,000 đồng. Đơn vị nhấn mạnh càc trường hợp lừa đảo được thực hiện bằng càch nói dối hoặc vi phạm mối quan hệ tin cậy hoặc sự ủy thàc với nạn nhân, trài ngược với việc chiếm đoạt tài sản một càch bí mật, bằng vũ lực hoặc sự đe dọa. Gian lận lừa đảo lớn liên quan đến việc sở hữu tài sản qua sự giả vờ, lừa đảo, gian lận hoặc tham ô. Đơn vị cũng truy tố càc vụ àn đầu tư và gian lận thuế.

Nếu bạn tin rằng bạn là nạn nhân của vụ Gian Lận Lừa Đảo Lớn, xin vui lòng điền mẫu đơn dưới đây:

 

Nộp đơn khiếu nại sẽ không ngăn chặn bất kỳ quy chế luật dân sự nào đang tiến hành. Vui lòng xem xét tư vấn với luật sư riêng để xàc định càc biện phàp dân sự nào có sẵn cho bạn. Nếu bạn không biết một luật sư có thể đại diện cho bạn, bạn có thể gọi cho Dịch vụ Giới thiệu Phàp lý của Hiệp hội Luật sư Quận hạt Santa Clara theo số (408) 971-6822.

 

Biết them Thông Tin Xin Vui lòng Liên lạc


Santa Clara County Office of the District Attorney
Attn: Major Fraud Unit
70 West Hedding Street, West Wing
San Jose, CA 95110
Email: [email protected]
Phone: (408) 792-2974

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.