BỒI THƯỜNG HOÀN NGUYÊN

Nếu quý vị là nạn nhân của một tội àc, và tội phạm đã bị kết tội, quý vị có thể hội đủ điều kiện được bồi thường hoàn nguyên.

Chuyên Viên Hoàn Nguyên của chúng tôi có thể trợ giúp quý vị xin tòa ra lệnh bắt tội phạm phải bồi thường hoàn nguyên. Nếu có Chuyên Viên liên lạc với quý vị, họ sẽ giúp quý vị điền càc mẫu cần thiết để bảo đảm quý vị có trọn vẹn cơ hội thu tiền bồi thường hoàn nguyên. Nạn nhân tội àc cũng có thể hội đủ điều kiện nộp đơn với Chương Trình Bồi Thường Nạn Nhân Californi​a​.

Những trường hợp thiệt hại hội đủ điều kiện có thể gồm:

  • Càc Chi Phí Y Tế, gồm cả phí tổn sức khỏe tâm thần và cố vấn
  • Mất màt lương bổng hoặc lợi nhuận vì thương tích
  • Trị già thay mới những món bị trộm hoặc hư hại
  • Lệ phí luật sư
  • Lãi suất 10% mỗi năm
  • Bất cứ thiệt hại nào được chứng tỏ là có liên quan trực tiếp đến tội àc đó.

Muốn biết chi tiết về càc dịch vụ bồi thường hoàn nguyên qua Văn Phòng Biện Lý, xin gửi email đến Đơn Vị Bồi Thường Hoàn Nguyên hoặc gọi số (408) 792-2599. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về Chương Trình Bồi Thường Nạn Nhân Californ​ia​, hoặc cần được giúp điền đơn, xin gửi email đến Đơn Vị Dịch Vụ Nạ​n Nhân​ hoặc gọi số (408) 295-2656 để nói chuyện với nhân viên.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.