Các Thắc Mắc Thường Gặp (FAQs) về Bồi Thường Hoàn Nguyên

  Các Chuyên Viên Hoàn Nguyên của Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt sẽ giúp quý vị nộp đơn xin cấp lệnh bồi thường hoàn nguyên. Quý vị có thể lấy ‘Bản Câu Hỏi về Lời Khai Thiệt Hại’ trên mạng hoặc chúng tôi có thể gửi cho quý vị, để giúp quý vị sắp xếp và theo dõi các thiệt hại của mình. Xin xem đoạn ‘Các Hướng Dẫn Hữu Ích’ ở dưới để biết thêm các đề nghị.

  Quý vị có thể được bồi thường hoàn nguyên các chi phí thông thường liên quan đến tội ác, chẳng hạn như hóa đơn y tế và cố vấn, mất mát lương bổng, hoặc bất cứ thời gian nào quý vị không làm việc được vì thương tích liên quan đến tội ác, và hư hại tài sản. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Các Chuyên Viên Hoàn Nguyên của chúng tôi tại số (408) 792–2599.

  Được. Nếu thiếu niên là tội phạm, vị thành niên đó và cha mẹ có thể bị lệnh bắt phải bồi thường hoàn nguyên.

  Chương Trình Bồi Thường Nạn Nhân Cali​fornia (CalVCP)​, có thể giúp quý vị trả các chi phí liên quan đến tội ác. Chúng tôi đề nghị quý vị nộp lệnh bồi thường hoàn nguyên, cùng với đơn xin cho CalVCP, để bảo đảm quý vị được bồi thường một số tiền cao nhất cho các chi phí của mình. Muốn biết thêm chi tiết về CalVCP, xin gọi cho Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nhân của chúng tôi tại số (408) 295-2656.

  Nếu tội phạm bị ra lệnh phải trả tiền bồi thường hoàn nguyên, họ có thể xin mở một Phiên Tòa Hoàn Nguyên để duyệt xét các chi phí. Trong phiên tòa này, được tổ chức trước một thẩm phán, công tố viên sẽ trình bày giấy tờ bằng chứng, chẳng hạn như biên nhận hoặc hồ sơ bảo hiểm, để chứng minh số tiền của lệnh bồi thường hoàn nguyên. Nếu quý vị nhận được trát tòa gọi ra làm chứng trong phiên tòa này, quý vị có quyền yêu cầu có một Người Bênh Vực Nạn Nhân đi theo quý vị ra tòa.

  Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời điểm trả tiền bồi thường hoàn nguyên, gồm cả việc tội phạm có bị tuyên án tống giam hoặc bỏ tù hay không. Xin liên lạc với Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nhân tại số (408) 295-2656, hoặc Đơn Vị Bồi Thường Hoàn Nguyên tại số (408) 792-2599 để biết thêm chi tiết.

  CÁC HƯỚNG DẪN HỮU ÍCH

  • Lập một sổ ghi và hồ sơ để sắp xếp và theo dõi càc biên nhận của quý vị. Hãy nhớ cập nhật càc phí tổn của quý vị để bảo đảm được bồi hoàn tất cả những khoản quý vị có quyền được bồi hoàn.
  • Nếu quý vị có bản ước tính sửa chữa tài sản của mình, xin lấy hai hoặc ba bản ước tính trước khi quyết định chọn nơi nào đó. Nhớ nộp hóa đơn sau cùng và tất cả những bản ước tính cho Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt.
  • Khi quý vị nộp biên nhận và chi phí cho Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt, hãy lưu một bản cho hồ sơ của quý vị.
  • Nếu quý vị đổi địa chỉ hoặc số điện thoại, xin cho Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt biết để chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ của quý vị. 
  • Hãy nhớ giữ bản sao tất cả những lần trả tiền bồi thường hoàn nguyên đã nhận.
    

  ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.