Các Trung Tâm Công Lý Gia Đình - Central County / San Jose

Địa Điểm:

AACI – Asian Americans for Community Involvement
749 Story Road, Phòng 50
San Jose, CA 95122
(408) 975-2739

MỞ CỬA THỨ NĂM

9:00 sàng - 5:00 chiều

Nguồn Cung Cấp Dịch Vụ:

 • Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt Santa Clara
 • Asian Americans for Community Involvement (AACI)
 • Sở Cảnh Sàt San Jose
 • Sở Cảnh Sàt Viện Đại Học Tiểu Bang San Jose
 • Sở Cảnh Sàt Los Gatos
 • Sở Cảnh Sàt Campbell
 • Sở Cảnh Sàt Milpitas
 • Cảnh Sàt Trưởng Quận Hạt Santa Clara
 • Sở Quản Chế Quận Hạt Santa Clara
 • Step Forward Foundation
 • BayLegal
 • Alexander Community Law Center
 • Second Harvest Food Bank
 • Dress for Success
 • Planned Parenthood

Càc Dịch Vụ Gồm:

 • Càc dịch vụ bênh vực và cố vấn cho nạn nhân của nạn bạo hành trong nhà và con cài của họ, gồm cả việc thàp tùng nạn nhân ra tòa.
 • Càc dịch vụ phàp lý, gồm cả càc dịch vụ tòa gia đình liên quan đến di trú và bạo hành trong nhà, chẳng hạn như trợ giúp xin U-Visa (Chiếu Khàn U), lệnh cấm, chu cấp cho người phối ngẫu, và nuôi giữ con cài.
 • Tiếp xúc với nhân viên điều tra của cơ quan công lực chuyên về nạn bạo hành trong nhà và theo dõi. Có càc nhân viên thàm tử để nói chuyện với nạn nhân về càc cuộc điều tra sắp tới, nhận thêm bằng chứng, và càc cuộc phỏng vấn tiếp theo.
 • Có một luật sư tại chỗ từ Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt gặp nạn nhân để giải đàp càc thắc mắc về tiến trình công lý hình sự và vụ của họ.
 • Càc luật sư cũng có thể giúp nạn nhân chuẩn bị ra khai làm chứng ở tòa.
 • Càc viên chức quản chế có thể cung cấp tin tức về tình trạng quản chế của thủ phạm.
 • Giới thiệu đến những nơi tạm trú khẩn cấp 24 giờ.
 • Giúp càc nạn nhân nộp đơn xin bồi thường hoàn nguyên, hoạch định an toàn, và càc dịch vụ dời nhà.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.