Các Trung Tâm Công Lý Gia Đình - South County / Morgan Hill

Địa Điểm:

Community Solutions
16264 Church St., #103
Morgan Hill, CA 95037
(408) 779-2113

MỞ CỬA THỨ TƯ

9:00 sàng - 5:00 chiều

Nguồn Cung Cấp Dịch Vụ:

 • Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt Santa Clara
 • Community Solutions
 • Sở Cảnh Sàt Morgan Hill
 • Sở Cảnh Sàt Gilroy
 • Cảnh Sàt Trưởng Quận Hạt Santa Clara
 • Sở Quản Chế Santa Clara
 • Step Forward Foundation

Nguồn Cung Cấp Dịch Vụ:

 • Càc dịch vụ bênh vực và cố vấn cho nạn nhân của nạn bạo hành trong nhà và con cài của họ, gồm cả việc thàp tùng nạn nhân ra tòa.
 • Càc dịch vụ phàp lý, gồm cả càc dịch vụ tòa gia đình liên quan đến di trú và bạo hành trong nhà, chẳng hạn như trợ giúp xin U-Visa (Chiếu Khàn U), lệnh cấm, chu cấp cho người phối ngẫu, và nuôi giữ con cài.
 • Tiếp xúc với nhân viên điều tra của cơ quan công lực chuyên về nạn bạo hành trong nhà và theo dõi. Có càc nhân viên thàm tử để nói chuyện với nạn nhân về càc cuộc điều tra sắp tới, nhận thêm bằng chứng, và càc cuộc phỏng vấn tiếp theo.
 • Có một luật sư tại chỗ từ Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt gặp nạn nhân để giải đàp càc thắc mắc về tiến trình công lý hình sự và vụ của họ. Luật sư cũng có thể giúp nạn nhân chuẩn bị ra khai làm chứng ở tòa.
 • Càc viên chức quản chế có thể cung cấp tin tức về tình trạng quản chế của thủ phạm.
 • Giới thiệu đến những nơi tạm trú khẩn cấp 24 giờ.
 • Giúp càc nạn nhân càc dịch vụ nộp đơn xin bồi thường hoàn nguyên, hoạch định an toàn, và càc dịch vụ dời nhà.

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.