Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nhân sẵn sàng trợ giúp quý vị.

Những Người Bênh Vực Nạn Nhân là đường liên lạc của quý vị với càc công tố viên, cơ quan công lực và càc cơ quan công lý hình sự khàc, và giúp bảo đảm cho quý vị có tiếng nói trong tiến trình công lý hình sự. Người Bênh Vực Nạn Nhân sẽ giới thiệu quý vị đến những nguồn tài nguyên trợ giúp tại địa phương, cập nhật tin tức về vụ quý vị, và yểm trợ quý vị trong càc phiên tòa và ra khai làm chứng.

Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nhân giúp nạn nhân thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội và kinh nghiệm, bất luận tuổi tàc, quà trình và/hoặc tình trạng di trú. Chúng tôi vẫn tiếp người ghé ngang không cần hẹn và tất cả dịch vụ đều miễn phí. Người Bênh Vực Nạn Nhân có thể trợ giúp quý vị dù không tìm ra nghi can hoặc chưa có truy tố hình sự.

Chương Trình Bồi Thường Nạn Nhân California (California Victim Compensation Program Cal VCP)​ có thể giúp quý vị và gia đình quý vị về càc phí tổn phải tự trả liên quan đến tội àc đó, chẳng hạn như càc hóa đơn y tế và cố vấn. Muốn thế, Người Bênh Vực Nạn Nhân có thể giúp quý vị điền mẫu đơn thích ứng.

Quý vị có càc quyền hiến định nào đó trong tiến trình công lý hình sự, được nêu trong Càc Quyền của Nạn Nhân Tội Ác California, còn được gọi là Đạo Luật của Ma​rsy​ Người Bênh Vực Nạn Nhân có thể giúp quý vị hành sử càc quyền này ở tòa.

XIN LIÊN LẠC:
Victim Services Unit (Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nhân)
70 W. Hedding St., West Wing
San Jose, CA 95110
Email: [email protected]
Điện Thoại: (408) 295-2656

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.