Trung Tâm Công Lý Gia Đình

Càc Trung Tâm Công Lý Gia Đình cung cấp một toàn chuyên viên đa ngành phối hợp dịch vụ đặt trọng tâm vào nạn nhân của nạn bạo hành trong nhà bằng càch cung cấp dịch vụ và tài nguyên trợ giúp tại một địa điểm trung ương.

Có ba địa điểm tiện lợi để phục vụ quý vị hoặc bất cứ người nào là nạn nhân của nạn bạo hành trong nhà mà quý vị có thể quen biết.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.