U-VISA (CHIẾU KHÁN U)

Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt khuyến khích di dân không có giấy tờ và là nạn nhân tội àc nên trình bào nội vụ cho cơ quan công lực. Chúng tôi chỉ quan tâm đến chi tiết tội àc, chứ không phải tình trạng di trú của quý vị.

Tình trạng U-Visa (Chiếu Khàn U) (còn được gọi là tình trạng không phải di dân U) là để cung cấp tư càch hợp phàp cho càc nạn nhân tội àc không phải là công dân đã, đang hoặc sẵn lòng trợ giúp nhà cầm quyền điều tra hoặc truy tố càc tội àc nhắm vào họ. Mục đích chính của U-Visa là để khuyến khích càc nạn nhân tội àc không có giấy tờ trợ giúp cơ quan công lực điều tra tội àc mà không sợ bị trục xuất.

Muốn biết thêm chi tiết về U-Visas và càc mẫu đơn quý vị cần điền để nộp đơn, xin đến webpage của Bộ Nội An hoặc liên lạc với Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nh​ân. Nạn nhân cũng có thể đến một Cơ Quan Bênh Vực Nạn Nh​ân để hỏi thêm chi tiết và nhờ trợ giúp.

Nếu quý vị là nạn nhân hội đủ điều kiện, vào cuối vụ hình sự, xin gửi một đơn chứng nhận U-Visa đã điền cho Quầy U-Visa của Văn Phòng này để duyệt xét:

Santa Clara County District Attorney’s Office (Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt Santa Clara)
Attn: U-Visa Desk
70 W. Hedding Street, West Wing
San Jose, CA 95110
Điện Thoại: 408-808-3736
Email: [email protected]

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.