Dịch Vụ cho Nạn Nhân

Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nhân là đường liên lạc của quý vị với càc công tố viên, cơ quan công lực, càc cơ quan công lý hình sự khàc, và những nguồn tài nguyên trợ giúp tại địa phương. Chúng tôi sẵn sàng bảo đảm cho quý vị có tiếng nói trong tiến trình công lý hình sự và cung cấp biện phàp yểm trợ quý vị cần đến trong thời gian khó khăn này.

 

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.