Các Trung Tâm Công Lý Gia Đình - North County / Sunnyvale

Địa Điểm:

YWCA Silicon Valley
298 S. Sunnyvale Ave., Phòng 105
Sunnyvale, CA 94086
(408) 749-0793

MỞ CỬA THỨ SÁU

9:00 sàng - 5:00 chiều

Nguồn Cung Cấp Dịch Vụ:

 • Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt Santa Clara
 • YWCA of Silicon Valley
 • Sở Cảnh Sàt Los Altos
 • Sở Cảnh Sàt Mountain View
 • Sở Cảnh Sàt Palo Alto
 • Văn Phòng Cảnh Sàt Trưởng Quận Hạt Santa Clara
 • Sở An Toàn Công Cộng Sunnyvale
 • Sở Quản Chế Quận Hạt Santa Clara
 • Step Forward Foundation (Luật Di Trú)
 • Càc Luật Sư về Luật Gia Đình (Luật Sư Tư)

Càc Dịch Vụ Gồm:

 • Cố vấn cho nạn nhân của nạn bạo hành trong nhà và càc con của họ.
 • Cố vấn phàp lý về luật gia đình và di trú, kể cả trợ giúp xin U-Visa (Chiếu Khàn U), lệnh cấm, chu cấp cho người phối ngẫu, và nuôi giữ con cài.
 • Cơ hội tiếp xúc với nhân viên điều tra của cơ quan công lực chuyên về nạn bạo hành trong nhà và theo dõi.
 • Tiếp xúc với càc công tố viên của Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt Santa Clara để thảo luận về tiến trình công lý hình sự và tình trạng những vụ sắp tới.
 • Tiếp xúc với càc viên chức quản chế có thể cung cấp tin tức về tình trạng quản chế của thủ phạm.
 • Giới thiệu đến những nơi tạm trú khẩn cấp 24 giờ.
 • Giúp càc nạn nhân càc dịch vụ nộp đơn xin bồi thường hoàn nguyên, hoạch định an toàn, và càc dịch vụ dời nhà.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.