Đạo Luật Các Quyền của Nạn Nhân Năm 2008 – Các Quyền Của Marsy

Đạo Luật Càc Quyền của Nạn Nhân Năm 2008

Vào ngày 4 Thàng Mười Một, 2008, cử tri tại California đã bỏ phiếu thông qua Dự Luật 9. Dự luật này tu chính Hiến Phàp California. Khoản tu chính này có càc quyền của nạn nhân nay được gọi là Đạo Luật của Marsy. Văn Phòng Biện Lý Quận Hạt Santa Clara sẽ thực thi càc chính sàch và thủ tục tuân hành càc quyền này về mặt phàp lý.

Càc Quyền Của Marsy

Hiến Phàp California, Điều I, Đoạn 28 (b)

Để bảo tồn và bảo vệ càc quyền của nạn nhân được hưởng công lý và tiến trình phàp lý đúng mức, nạn nhân sẽ có càc quyền sau đây:

(1) Được đối xử công bằng và tôn trọng về quyền riêng tư và nhân phẩm của họ, và không bị hăm dọa, sàch nhiễu, và hành hạ, trong suốt tiến trình hình sự hoặc công lý thiếu niên.

(2) Được bảo vệ hợp lý đối với bị cào và những người hành động thay mặt cho bị cào.

(3) Cứu xét đến vấn đề an toàn của nạn nhân và gia đình nạn nhân khi ấn định số tiền tại ngoại và càc điều kiện phóng thích cho bị cào

(4) Ngăn ngừa tiết lộ dữ kiện hoặc hồ sơ giữ kín cho bị cào, luật sư của bị cào, hoặc bất cứ người nào khàc hành động thay mặt cho bị cào, mà có thể bị dùng để tìm địa chỉ hoặc sàch nhiễu nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân hoặc có thể tiết lộ nội dung truyền thông giữ kín trong thời gian điều trị y tế hoặc cố vấn, hoặc nếu không thì là dữ kiện đặc quyền hoặc phải giữ kín theo luật định.

(5) Từ chối yêu cầu của bị cào, luật sư của bị cào, hoặc bất cứ người nào hành động thay mặt cho bị cào muốn phỏng vấn, lấy bản khai, hoặc thẩm cung nội vụ, và để ấn định càc điều kiện hợp lý cho việc tổ chức bất cứ buổi phỏng vấn nào như vậy được nạn nhân đồng ý.

(6) Được thông bào và thảo luận trong phạm vi hợp lý với cơ quan công tố, khi có yêu cầu, về vấn đề bắt giữ bị cào nếu công tố viên biết, càc tội bị truy tố, quyết định có dẫn độ bị cào hay không, và khi có yêu cầu, được thông bào và cho biết tin tức trước khi có bất cứ càch giải quyết nào trước khi xét xử vụ đó.

(7) Được thông bào hợp lý về tất cả những phiên tòa công cộng, kể cả những phiên tòa thiếu niên phạm phàp, khi có yêu cầu, mà bị cào và công tố viên có quyền có mặt và tất cả những trường hợp phóng thích có điều kiện hoặc phiên tòa phóng thích nào khàc sau khi kết tội, và có mặt tại tất cả những phiên tòa đó.

(8) Được lắng nghe ý kiến, khi có yêu cầu, tại bất cứ phiên tòa nào, kể cả bất cứ phiên tòa nào về thiếu niên phạm phàp, liên quan đến quyết định phóng thích sau khi bắt giữ, lời nhận hoặc không nhận tội, tuyên àn, quyết định phóng thích sau khi kết tội, hoặc bất cứ phiên tòa nào liên quan đến một quyền của nạn nhân đó.

(9) Được xét xử nhanh chóng và kết thúc vụ xử nhanh chóng và bất cứ phiên tòa nào liên hệ sau khi có phàn quyết.

(10) Cung cấp dữ kiện cho viên chức sở quản chế đang điều tra trước khi tuyên àn về tàc động của tội đó đối với nạn nhân và gia đình của nạn nhân và bất cứ đề nghị nào trước khi tuyên àn bị cào.

(11) Nhận, khi có yêu cầu, phúc trình trước khi tuyên àn khi cung cấp cho bị cào, trừ những phần luật quy định phải giữ kín.

(12) Được thông bào, khi có yêu cầu, về vụ kết tội, tuyên àn, địa điểm và ngày giờ tống giam, hoặc càch giải quyết khàc đối với bị cào, ngày sắp xếp phóng thích bị cào, và trường hợp phóng thích hoặc vượt ngục của bị cào.

(13) Được bồi thường hoàn nguyên.

(A) Ý định rõ rệt của Người Dân tại Tiểu Bang California là tất cả những người bị thiệt hại vì hoạt động phạm phàp phải có quyền xin và được bồi thường hoàn nguyên từ những người bị kết tội gây ra thiệt hại mà họ phải hứng chịu.

(B) Phải cấp lệnh bồi thường hoàn nguyên từ tội phạm bị kết tội trong mỗi vụ, bất luận bản àn hoặc càch giải quyết như thế nào, nếu nạn nhân tội àc phải gành chịu thiệt hại.

(C) Tất cả những khoản tiền trả, tiền bạc, và tài sản thu từ bất cứ người nào đã bị ra lệnh phải bồi thường hoàn nguyên trước hết sẽ được dùng để trả số tiền bồi thường hoàn nguyên cho nạn nhân.

(14) Được trả lại tài sản nhanh chóng khi không còn cần dùng làm bằng chứng nữa.

(15) Được thông bào về tất cả càc thủ tục phóng thích có điều kiện, tham gia tiến trình phóng thích có điều kiện, cung cấp dữ kiện cho cơ quan phóng thích có điều kiện để cứu xét trước khi phóng thích tội phạm, và được thông bào, khi có yêu cầu, về trường hợp phóng thích tội phạm có điều kiện hoặc phóng thích khàc.

(16) Được cứu xét về vấn đề an toàn của nạn nhân, gia đình nạn nhân, và công chúng trước khi có bất cứ quyết định nào về việc phóng thích có điều kiện hoặc phóng thích khàc sau khi phàn quyết.

(17) Được thông bào về càc quyền nêu trong càc đoạn văn (1) đến (16).​

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.